Số Hợp đồng bảo hiểm
Ngày sinh của người được bảo hiểm (ngng/thth/nnnn)